Statute

Statut Stowarzyszenia Producentów Betonów

został uchwalony na XV Walnym Zjeździe Stowarzyszenia w dniu 28 lutego 2019 roku w Warszawie
(wersja PDF).

   1. Postanowienia ogólne

   2. Cele Stowarzyszenia

   3. Członkowie, ich prawa i obowiązki

   4. Władze Stowarzyszenia

   5. Postanowienia końcowe


   A. Postanowienia ogólne

   § 1

   Stowarzyszenie Producentów Betonów, w skrócie SPB, jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem osób fizycznych kadry kierowniczej, właścicieli, współwłaścicieli lub członków zarządu przedsiębiorstw prefabrykacji betonowej, producentów wyrobów z betonu oraz innych z nimi współpracujących, w tym również zagranicznych oraz jako osób prawnych także właściwych przedsiębiorstw, zakładów branży przemysłu betonów.

    § 2. 

   1. Terenem działania Stowarzyszenia Producentów Betonów jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz jest m.st. Warszawa.
   2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
   3. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
   4. Rada Stowarzyszenia może powołać jednostki wewnętrzne takie jak: sekcje specjalistyczne, komisje, komitety czy zespoły bądź kluby, dla których każdorazowo określać będzie zakres działania lub uchwalać odpowiednie regulaminy.
   5. SPB może być członkiem krajowych i międzynarodowych organów o podobnym celu działania.

    


   II. Celami Stowarzyszenia są:

   § 3

   1. Współdziałanie z podmiotami gospodarczymi w celu rozwoju i poprawy efektywności działania producentów stowarzyszonych.
   2. Pomoc techniczna i organizacyjna dla członków Stowarzyszenia ubiegających się o uzyskanie znaku bezpieczeństwa lub certyfikatu na produkowane wyroby.
   3. Reprezentowanie interesów członków wobec jednostek współpracujących, władz państwowych, samorządowych i związkowych.
   4. Prowadzenie współpracy i reprezentowanie członków wobec krajowych i zagranicznych organizacji działających w podobnym zakresie.
   5. Inicjowanie prac naukowych i badawczych, wpływających na postęp techniczny i technologiczny w zakresie zainteresowania członków.
   6. Przyjmowanie roli koordynatora na wniosek zainteresowanych stron w sprawach dotyczących techniki, technologii, bhp, ochrony środowiska, klęsk żywiołowych, promocji i reklamy.
   7. Kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki, a w szczególności norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym

    § 4

    Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

    • Organizowanie działalności szkoleniowej dla kadry kierowniczej oraz zapewniającej rozwój młodej kadry.
    • Propagowanie nowoczesnych technik i technologii zawierających w szczególności ochronę środowiska.
    • Inicjowanie i współpracę w zakresie opracowania polityki ekonomicznej przemysłu oraz poszczególnych producentów lub ich grup.
    • Opiniowanie i doradztwo w zakresie programów rozwoju producentów.
    • Inspirowanie rozwoju normalizacji, certyfikacji, znaków bezpieczeństwa i jakości wyrobów branży betonowej.
    • Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej, wystawowej oraz wydawanie specjalistycznych katalogów na podstawie aktualnych przepisów.
    Propagowanie stosowania przez budownictwo jedynie prefabrykatów, betonu komórkowego i wyrobów spełniających wszystkie obowiązujące przepisy w zakresie bezpieczeństwa.

    

   III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

   § 5

   1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków zwyczajnych, honorowych i wspierających
   2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna pełniąca w dniu złożenia pisemnej deklaracji kandydata, funkcję kierowniczą lub będącą członkiem władz statutowych, właścicielem lub współwłaścicielem firmy w branży przemysłu betonów.
   3. Prawa członka zwyczajnego zachowują osoby będące członkami zwyczajnymi w chwili uchwalenia zmian do niniejszego statutu, przyjętych na Walnym Zjeździe Stowarzyszenia w dniu 28.02.2019r.
   4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla rozwoju branży przemysłu betonów.
   5. Prezesem Honorowym Stowarzyszenia może być osoba pełniąca uprzednio funkcję Prezesa, która wniosła wybitne zasługi w rozwój organizacji.

    

   § 6

   1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia mogą być osoby prawne oraz fizyczne.
   2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być każda organizacja posiadająca osobowość prawną w branży przemysłu betonów lub współpracująca z branżą, na podstawie pisemnej deklaracji, a także osoba fizyczna pełniąca w dniu złożenia pisemnej deklaracji kandydata funkcję kierowniczą lub będąca właścicielem firmy w zakładach współpracujących z przemysłem betonów.

    

   § 7

   1. Członków zwyczajnych, i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Rada Stowarzyszenia, na podstawie pisemnej deklaracji.
   2. Godność Prezesa Honorowego i Członka Honorowego nadaje Walny Zjazd, na wniosek Rady Stowarzyszenia.

    

   § 8

   1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

    • śmierci członka lub ustania osoby prawnej,
    • wystąpienia,
    • skreślenia z listy członków na mocy uchwały Rady Stowarzyszenia z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek przez okres dłuższy niż rok,
    • wykluczenia za nieprzestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia. Uchwałę o wykluczeniu podejmuje Rada Stowarzyszenia,
    • ustania warunków koniecznych do uzyskania statusu członka Stowarzyszenia (zwyczajnego bądź wspierającego), określonych w §5 ust2 oraz §6 ust. 1 i 2 niniejszego Statutu,
    1. Instancją odwoławczą od uchwał, o których mowa w ust. 1, jest Walny Zjazd Stowarzyszenia.

    

   § 9

   1. Obowiązkiem członków SPB jest propagowanie i wspieranie celów Stowarzyszenia określonych w §3 i 4 Statutu, przestrzeganie postanowień statutu i opłacanie składek członkowskich.
   2. Wysokość składek i wpisowego określa Walny Zjazd Stowarzyszenia. Zjazd może upoważnić Radę Stowarzyszenia do ustalania wysokości składek i wpisowego.
   3. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich i wpisowego

    

   § 10

    

   1. Do praw członków zwyczajnych Stowarzyszenia należy:
   • czynne i bierne prawo wyborcze,
   • korzystanie z pomocy Stowarzyszenia oraz z opracowań i działalności statutowej SPB
   • czynne uczestnictwo we wszystkich formach działania Stowarzyszenia.
   1. Do praw członków honorowych i wspierających Stowarzyszenia należy:
   • korzystanie z pomocy Stowarzyszenia oraz z opracowań i działalności statutowej SPB,
   • czynne uczestnictwo we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia
   • udział z głosem doradczym - w statutowych władzach Stowarzyszenia.

    

   IV. Władze Stowarzyszenia

   § 11

   1. Władzami Stowarzyszenia są:

    • Walny Zjazd Stowarzyszenia,

    • Rada Stowarzyszenia.

   2. Organem kontrolnym Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna.

   § 12

   1. Walny Zjazd Stowarzyszenia zwołuje Rada Stowarzyszenia. O zwołaniu Walnego Zjazdu należy powiadomić wszystkich członków Stowarzyszenia z 14- dniowym wyprzedzeniem pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej na wskazany uprzednio adres e-mail. W Zjeździe członkowie zwyczajni mają głos stanowiący, a członkowie honorowi, wspierający oraz pełnomocnicy członków wspierających - głos doradczy.
   2. Rada Stowarzyszenia ma obowiązek zwołania Walnego Zjazdu na wniosek Komisji Rewizyjnej lub, co najmniej 20% członków zwyczajnych, w terminie 30 dni od złożenia wniosku.
   3. Do kompetencji Walnego Zjazdu Stowarzyszenia należy
   • Uchwalanie zmian Statutu.
   • Uchwalanie Regulaminu obrad Walnego Zjazdu oraz trybu wyborów władz Stowarzyszenia.
   • Zatwierdzanie regulaminów Rady Stowarzyszenia, Prezydium Rady, Komisji Rewizyjnej.
   • Wybór i odwołanie władz Stowarzyszenia.
   • Wytyczanie kierunków oraz uchwalanie programów działania Stowarzyszenia.
   • Zatwierdzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia, oraz udzielanie absolutorium Radzie i Komisji Rewizyjnej.
   • Rozpatrywanie odwołań od decyzji o odmowie przyjęcia bądź wykluczenia członka ze Stowarzyszenia.

   § 13

   1. Kadencja władz Stowarzyszenia wymienionych w §15 trwa 4 lata.

    

   § 14

   1. W okresie pomiędzy Walnymi Zjazdami Stowarzyszenia odbywanymi w miarę potrzeby, ale nie rzadziej niż raz na dwa lata, w imieniu Stowarzyszenia działa i reprezentuje Stowarzyszenie Rada Stowarzyszenia.
   2. Rada Stowarzyszenia dla realizacji celów Stowarzyszenia podejmuje uchwały we wszystkich sprawach zgodnie z postanowieniami Statutu SPB i uchwałami Walnego Zjazdu. Rada Stowarzyszenia dla realizacji celów Stowarzyszenia podejmuje uchwały we wszystkich sprawach zgodnie z postanowieniami Statutu SPB i uchwałami Walnego Zjazdu.
   3. Do kompetencji Rady Stowarzyszenia należy:
   • ustalanie planu działania Rady,
   • uchwalanie budżetu Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań z jego wykonania,
   • nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia, w szczególności jednostek powołanych do prowadzenia działalności gospodarczej,
   • zwoływanie Walnego Zjazdu w sposób i w terminach określonych w §12 Statutu, przygotowanie niezbędnych materiałów oraz nadzór nad realizacją uchwał Walnego Zjazdu,
   • zatwierdzanie regulaminów, instrukcji oraz udzielanie pełnomocnictw,
   • powołanie i likwidowanie jednostek wewnętrznych,
   • składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia na Walnym Zjeździe,
   • rozpatrywanie uchwał o skreśleniu i wykluczeniu z listy członka zgodnie z §8 Statutu,
   • koordynowanie wspólnej działalności członków SBP, sekcji specjalistycznych i innych jednostek organizacyjnych powołanych zgodnie z § 2 ust. 4 Statutu,
   • zarządzanie majątkiem i finansami Stowarzyszenia, współpraca z organizacjami krajowymi i zagranicznymi,
   • zatwierdzanie budżetów i sprawozdań finansowych powołanych jednostek dla realizacji zadań gospodarczych,
   • powoływanie i likwidowanie jednostek prowadzących działalność gospodarczą,
   • przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
   • rozpatrywanie odwołań,
   • podejmowanie decyzji o zawieszaniu praw i obowiązków członka na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy

   4. Rada Stowarzyszenia wybierana jest w składzie nie mniejszym niż 11 członków, a liczba członków jest każdorazowo ustalana przez Walny Zjazd przy wyborach.

   5. Bieżąca działalność Stowarzyszenia, Rada Stowarzyszenia realizuje poprzez Prezydium Rady składającego się z Prezesa Stowarzyszenia i dwóch  Wiceprezesów Stowarzyszenia powołanych zgodnie z §17.

   6. Pracami Rady Stowarzyszenia i Prezydium Rady Stowarzyszenia kieruje Prezes Stowarzyszenia, a w razie jego nieobecności lub niemożności sprawowania funkcji – wyznaczony przez niego Wiceprezes.

    

   § 15

   1. Wybór:

                           1) Prezesa Stowarzyszenia,

                           2) Rady Stowarzyszenia,

                           3) Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia

   dokonywany jest przez Walny Zjazd i odbywa się w głosowaniu tajnym, przy nieograniczonej liczbie kandydatów, o ile Zjazd nie postanowi inaczej.

   2. Wybory uzupełniające do Rady Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej odbywają się, gdy liczba członków w trakcie kadencji zmniejszy się co najmniej o jedną trzecią liczby ustalonej zgodnie z § 14 ust.4 oraz § 18 ust. 1.

   3. Rada Stowarzyszenia zwołuje Walny Zjazd w celu dokonania wyborów uzupełniających w terminie 30 dni od zaistnienia przesłanek określonych w

 

§ 16

   1. Wszystkie uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków.

 

§ 17

   1. W celu operatywnej działalności Stowarzyszenia Rada Stowarzyszenia na wniosek Prezesa  ze swojego składu  wybiera 2-ch Wiceprezesów, którzy wspólnie z Prezesem Stowarzyszenia stanowią Prezydium Rady Stowarzyszenia.
   2. Rada Stowarzyszenia określa kompetencje i obowiązki Prezydium Rady w ustalonym Regulaminie.
   3. Prezydium Rady jest organem wykonawczym Rady Stowarzyszenia
   4. Do reprezentowania i składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i finansowych upoważnieni są działający wspólnie dwaj członkowie Rady SPB, w tym jeden z Prezydium.

 

§ 18

   1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia. Walny Zjazd ustala liczbę członków Komisji, nie mniej niż 5 osób.
   2. omisja Rewizyjna działa bez uzupełnień o ile ilość członków Komisji nie będzie mniejsza niż 3 osoby. W przypadku większego obniżenia liczby członków ma zastosowanie §15 ust. 2
   3. Komisja wybiera ze swojego składu Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego.
   4. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
   • wykonywanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia pod względem celowości, prawidłowości oraz zgodności z  przepisami prawa, statutu i uchwałami Walnego Zjazdu.
   • przedstawienie na Walnym Zjeździe oceny działalności i zgłaszanie wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli oraz wniosków dotyczących udzielania absolutorium Radzie.
   • składanie Walnemu Zjazdowi sprawozdań ze swej działalności.

 

§ 19

W przypadku spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień statutu lub sporów pomiędzy nimi, Rada Stowarzyszenia może powołać odpowiednią Komisję do rozstrzygnięcia tych spraw.

 

§ 20

Bieżącą pracą organizacyjną kieruje powołany przez Radę Dyrektor Biura Stowarzyszenia, nad którym bieżący nadzór sprawuje Prezydium Rady Stowarzyszenia.

   1. Rada Stowarzyszenia ma prawo upoważnić Dyrektora Biura do składania oświadczeń dotyczących praw i obowiązków finansowych w zakresie ustalonym przez Radę.

 

V. Postanowienia końcowe

§ 21

Jako środki finansowe będące w posiadaniu Stowarzyszenia przewiduje się:

   • wpisowe i składki członków zwyczajnych i prawnych (wspierających),
   • dotacje i darowizny,
   • dochody z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie obowiązujących przepisów.

 

§ 22

Uchwały dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmowane są przez Walny Zjazd zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.