Stowarzyszenie

Wprowadzone w 1989 r. w Polsce reformy spowodowały istotne zmiany w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami poprzez nadanie im znacznej samodzielności w związku z likwidacją zrzeszeń branżowych. Po pewnym czasie przedsiębiorstwa zaczęły odczuwać potrzebę powołania jednostki organizacyjnej, reprezentującej interesy branży wobec administracji państwowej, organizacji krajowych i zagranicznych, której celem będzie rozwiązywanie problemów stojących przed branżą betonów, a także integracja środowiska i podtrzymanie związków pomiędzy wytwórniami. Takie możliwości dobrowolnego zrzeszenia się dawała Ustawa o Stowarzyszeniach, na mocy, której utworzone zostało Stowarzyszenie Producentów Betonów.

Stowarzyszenie Producentów Betonów (poprzednia nazwa Stowarzyszenie Bezpiecznej Prefabrykacji Betonowej) powołane zostało na Zjeździe założycielskim w dniu 15.09.1994 r. w Warszawie, w którym uczestniczyło 31 przedstawicieli przemysłu betonów uznających potrzebę powołania organizacji reprezentującej interesy producentów betonów w Polsce.

Podczas Zjazdu uchwalono Statut Stowarzyszenia i wybrano Komitet Założycielski oraz jego Prezydium, które upoważniono do złożenia wniosku o zarejestrowanie Stowarzyszenia w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie. Decyzją Sądu z dnia 14 grudnia 1994 r. Stowarzyszenie Producentów Bezpiecznej Prefabrykacji Betonowej zostało wpisane do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem RST 2436. Nazwa Stowarzyszenia na Stowarzyszenie Producentów Betonów została zmieniona w 1998 r. na V Zjeździe Stowarzyszenia.

Na I Walnym Zjeździe Stowarzyszenia, w dniu 5 stycznia 1995 roku, dokonano wyboru władz i organów Stowarzyszenia. Prezydentem Stowarzyszenia został Mieczysław Soboń, Vice Prezydentami: Maciej Burasiewicz i Edward Sierakowski, a Sekretarzem Generalnym Stanisław Petrykowski.

Decyzja o powstaniu Stowarzyszenia poprzedzona została ponad dwuletnim okresem działania tak zwanych porozumień branżowych producentów betonów i producentów betonów komórkowych, które funkcjonowały przy Centralnym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Betonów „CEBET”. Okres funkcjonowania porozumień branżowych był dobrym doświadczeniem, które w pozytywny sposób wpłynęło na powołanie i początki działalności Stowarzyszenia. Ponieważ w polskim przemyśle betonów można wyodrębnić dwie charakterystyczne branże: betonów kruszywowych i betonów komórkowych, stąd też w Stowarzyszeniu Producentów Betonów od powołania istnieją dwie sekcje branżowe: Sekcja Betonów i Sekcja Autoklawizowanego Betonu Komórkowego (ABK).

Zgodnie ze statutem podstawowymi celami Stowarzyszenia są: występowanie i reprezentowanie członków wobec administracji państwowej oraz krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym profilu działania; organizowanie działalności szkoleniowej, informacyjnej oraz promocyjno-reklamowej; podejmowanie i finansowanie wspólnych przedsięwzięć modernizacyjnych węzłów i zakładów o podobnych rozwiązaniach technicznych; finansowanie prac badawczo-rozwojowych i dokumentacji technicznych; organizowanie cyklicznych konferencji naukowo-technicznych z udziałem wybitnych specjalistów krajowych i zagranicznych, oraz udział członków Stowarzyszenia w krajowych i zagranicznych wystawach i targach budowlanych.
Istotnym celem Stowarzyszenia jest utrzymanie personalnych więzi zawodowych i wymiana doświadczeń pomiędzy zakładami, a także podejmowanie na wniosek zainteresowanych stron roli arbitra w sporach pomiędzy stronami.

Członkami Stowarzyszenia są osoby fizyczne spośród kadry kierowniczej przedsiębiorstw przemysłu betonów, a także związanych z nim jednostek projektowych, producenci materiałów i urządzeń dla budownictwa, natomiast członkami prawnymi – przedsiębiorstwa przemysłu betonów.
Obecnie do Stowarzyszenia należą 58 firm zgrupowanych w dwóch sekcjach branżowych:
– Sekcji Betonów – 38 producentów,
– Sekcji Autoklawizowanego Betonu Komórkowego – 20 producentów.

Spadek ilości członków prawnych Stowarzyszenia w porównaniu do okresu z przed 5-ciu lat wynika przede wszystkim z konsolidacji w Sekcji Autoklawizowanego Betonu Komórkowego. Pięć lat temu w tej sekcji funkcjonowało 31 przedsiębiorstw - obecnie 17. W latach 1995- 1998 funkcjonowała w Stowarzyszeniu Sekcja Producentów Wyrobów Betonowych dla Energetyki.

Od momentu powstania Stowarzyszenie Producentów Betonów podjęło się roli inicjującej i integrującej działania środowiska producentów betonów w Polsce. W pierwszym okresie funkcjonowania szczególny nacisk położono na zagadnienia związane z unowocześnieniem i modernizacją przemysłu. Inspiracją dla tego działania było wejście na Polski rynek firm zachodnich dysponujących zawansowaną techniką i technologią produkujących wysokiej jakości wyroby. Dlatego też w Stowarzyszeniu szczególny nacisk położono na pozyskiwanie i rozpowszechnianie wiedzy o rozwiązaniach stosowanych w przodujących firmach zachodnich. W tym celu na organizowane dwukrotnie w ciągu roku (wiosna/jesień) narady członków Stowarzyszenia zapraszani są wybitni specjaliści z dziedziny prefabrykacji betonowej, którzy przedstawiają najnowocześniejsze rozwiązania zagraniczne, oraz przedstawiciele firm, w tym producenci maszyn i urządzeń dla przemysłu betonów. Organizuje się również zagraniczne grupowe wyjazdy techniczno-szkoleniowe do zakładów produkcyjnych, w celu zapoznania się z nowoczesną techniką i technologią.
W efekcie tych działań już w 1995 roku podjęto w Stowarzyszeniu wspólne przedsięwzięcia, których pojedyncze przedsiębiorstwa nie byłyby w stanie wówczas zrealizować. Pierwszym takim przedsięwzięciem było współfinansowanie przez grupę producentów opracowania dokumentacji a następnie wykonanie prototypu węzła krojenia betonu komórkowego. Zrealizowanie tego zadania umożliwiło znaczną poprawę jakości i nowoczesności wyrobów z betonu komórkowego i spowodowało istotny postęp w rozwoju techniki i technologii. Obecnie nowoczesne węzły krojenia pracują w osiemnastu wytwórniach. Jednocześnie w większości zakładów przeprowadzono modernizację pozostałych węzłów produkcyjnych, co stanowi, że obecnie zakłady te, to nowoczesne wytwórnie betonu komórkowego śmiało konkurujące z wytwórniami zachodnioeuropejskimi.
Kolejnym, wspólnym przedsięwzięciem, które należałoby podkreślić jest opracowanie aprobaty na studzienki kanalizacyjne sfinansowane przez członków Stowarzyszenia, producentów tego asortymentu oraz sfinansowanie opracowania dokumentacji różnych asortymentów prefabrykatów betonowych dostosowanych do wymagań norm europejskich. Dokumentacja ta, której właścicielem jest Stowarzyszenie obejmuje ponad 1400 różnych asortymentów prefabrykatów betonowych, m.in. stropy kanałowe, belki nadprożowe, płyty drogowe, bloki ścienne, ściany oporowe, żerdzie energetyczne, rury itp. Wraz z dokumentacją opracowano poradniki dla projektantów, które stanowią istotne źródło wiedzy z zakresu projektowania i stosowania prefabrykatów betonowych.

W działalności Stowarzyszenia dużą wagę przywiązuje się do bliskiej współpracy z instytucjami i jednostkami naukowo-badawczymi, między innymi poprzez organizowanie przez Stowarzyszenie cyklicznych konferencji naukowo technicznych z udziałem wybitnych specjalistów krajowych i zagranicznych, w których na koszt Stowarzyszenia uczestniczą architekci, projektanci, inwestorzy i wykonawcy.
Formuła konferencji, w których wybitni specjaliści prezentują najnowocześniejsze rozwiązania z zakresu prefabrykacji betonowej a polscy producenci prezentują możliwości swoich firm, pozwala uczestnikom na osiągnięcie korzyści, poszerzenie wiedzy i nawiązanie bliskich kontaktów pomiędzy poszczególnymi uczestnikami procesu inwestycyjnego. Do współpracy w organizacji tych konferencji zapraszane były instytuty i uczelnie techniczne, a patronat obejmowało Ministerstwo Budownictwa. Dotychczas odbyły się trzy takie konferencje – pierwsza w Puławach a następne w Zegrzu.
Stowarzyszenie finansuje również szereg prac badawczych dotyczących między innymi zagadnień z zakresu akustyki ścian, wytrzymałości ścian, właściwości cieplnych itp. Popularyzacja i upowszechnianie wiedzy o Stowarzyszeniu i produkowanych w ramach organizacji wyrobach prowadzona jest również poprzez udział w krajowych targach i wystawach budowlanych. Szczególny nacisk kładziono na wystawy na Międzynarodowych Targach Budowlanych „Budma” w Poznaniu, gdzie obok stoiska prezentującego ofertę producentów organizowane były konferencje prasowe, cieszące się dużym zainteresowaniem ze strony przedstawicieli mediów i uczestników targów.

W 1997 roku pod patronatem Ministerstwa Budownictwa, Stowarzyszenie zorganizowało otwarty ogólnopolski konkurs architektoniczny na projekt budynku (zespołu) mieszkalnego z zastosowaniem wyrobów z betonu komórkowego, a w 1999 roku było współorganizatorem konkursu na budynek z betonu.

Duże znaczenie przywiązywane jest do podejmowania różnorodnych form popularyzacji wiedzy o producentach i wyrobach, nowoczesnych rozwiązaniach z zakresu techniki i technologii. Temu celowi służy między innymi opracowanie i wydanie katalogu poradnika dla projektujących budynki z betonu komórkowego. Opracowanie to – praca zbiorowa wykonana przez wybitnych specjalistów zostało bezpłatnie przekazane architektom, projektantom i wykonawcom stanowiąc podstawę do szerokiego stosowania betonu komórkowego. Począwszy od 2000 roku wydawany jest cyklicznie, w nakładzie 15 tys. egzemplarzy, poradnik przeznaczony dla budujących domy z betonu komórkowego, który w przystępny sposób przekazuje wiedzę dla projektantów i użytkowników tego wyrobu. Niezależnie od powyższego przez cały okres działalności blisko współpracujemy i szeroko korzystamy z łamów czasopism technicznych i prasy codziennej, piszącej o problematyce budownictwa, gdzie zamieszczane są nasze artykuły, wywiady, reklamy dotyczące wyrobów betonowych, producentów oraz Stowarzyszenia.

Aktywnie uczestniczymy w cyklu edukacyjnym „Mądry Polak przed budową” realizowanym pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury, gdzie ostatnio została wydana broszura dotycząca budowy domów ze ścian jednorodnych. Wydana w nakładzie 115 tys. egzemplarzy oraz 5 tys. plakatów została przekazana do wszystkich urzędów gminnych Polsce. Jednocześnie organizowane są wojewódzkie narady, na których wybitni specjaliści przedstawiają zalety budowania z zastosowaniem ścian jednorodnych. Obecnie w ramach tego cyklu opracowywana jest kolejna broszura dotycząca nadbudów domów jedno i wielorodzinnych. Ponadto, w ramach działalności reklamowej wydano wiele prac takich jak: katalogi, foldery i ulotki.
Stowarzyszenie współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami w zakresie promocji naszych celów poprzez dofinansowanie różnych konferencji naukowych, jak np. Konferencja Jadwisińska, Krynicka czy Warsztaty Projektanta w Szczyrku a nasz przedstawiciel aktywnie uczestniczy w Komitecie Organizacyjnym „Dni Betonu”.

Dużą wagę przywiązujemy do działań na rzecz ochrony interesów środowiska producentów betonów. Stowarzyszenie jest często zapraszane przez organa administracji państwowej do konsultacji projektów aktów prawnych dotyczących sfery budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych, takich jak m.in. prawo budowlane, ustawa o wyrobach budowlanych i ustawa o podatku VAT, rozporządzeń dotyczących ochrony cieplnej budynków, norm itp. Przedstawiciele Stowarzyszenia aktywnie uczestniczą w Normalizacyjnych Komitetach Technicznych, ds. Aprobat Technicznych, Radach Konsultacyjnych, itp. W ciągu 15-letniej działalności Stowarzyszenie jest jednostką rozpoznawaną, którego zdanie jest wysłuchiwane z uwagą i często uwzględniane.

Istotnym elementem w działalności Stowarzyszenia jest otwieranie się organizacji nie tylko na współpracę z krajowymi instytucjami, ale także nawiązywanie bezpośrednich kontaktów z partnerami zagranicznymi zwłaszcza działającymi w sferze problematyki betonu i budownictwa.
Od chwili powstania Stowarzyszenie corocznie organizuje kilka wyjazdów techniczno szkoleniowych dla przedstawicieli przedsiębiorstw, w trakcie których wizytowane są wytwórnie betonów. Celem tych wyjazdów, głównie do krajów europejskich, ale także do USA jest zapoznanie się z nowoczesnymi rozwiązaniami z zakresu techniki i technologii, a nabyte doświadczenia są wykorzystywane w naszych zakładach. Szczególnie cenne doświadczenia w zakresie produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego wynieśliśmy z wizytacji w wytwórni w Niemczech, Danii, Anglii i Turcji, natomiast w zakresie prefabrykacji betonowej na podkreślenie zasługują korzyści z wizyt w Norwegii, Finlandii, Szwecji i Portugalii, a także wizyta w amerykańskiej firmie Besser – światowego lidera w produkcji maszyn i urządzeń dla przemysłu betonów, gdzie pracę tych maszyn mogliśmy obserwować w wytwórniach elementów i rur betonowych na Florydzie.

Po powołaniu Stowarzyszenia nawiązane zostały kontakty z zagranicznymi organizacjami działającymi w sferze betonów. W efekcie już w 1996 roku Stowarzyszenie Producentów Betonów zostało członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Autoklawizowanego Betonu Komórkowego (EAACA) jako pierwsze z krajów Europy Środkowo Wschodniej. Podstawowym celem działania EAACA jest promocja interesów producentów betonu komórkowego i ich krajowych Stowarzyszeń w całej Europie. Od samego początku członkostwa w tej organizacji Polska jest znaczącym jej członkiem, co wynika zarówno z aktywności naszych przedstawicieli jak i potencjału produkcyjnego reprezentowanego przez nasz kraj. Aktualnie przedstawiciel Stowarzyszenia jest członkiem Komitetu Strategicznego EAACA. Polska jest obecnie największym producentem betonu komórkowego w Europie, a także na świecie. Doceniając rolę i znaczenie naszego Stowarzyszenia, EAACA dwukrotnie powierzała nam organizację posiedzenia Komitetu Wykonawczego EAACA – po raz pierwszy w 1999 i ponownie w maju 2004 roku, dla podkreślenia wstąpienia nowych krajów do Unii Europejskiej oraz przyłączenia do EAACA nowych członków z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Ostatnie posiedzenie komitetu wykonawczego EAACA miało miejsce w Krakowie, gdzie obradowano w Sali Senackiej Akademii Górniczo-Hutniczej. Wydarzenie to wpisało się w kalendarz obchodów 90-ciolecia AGH i 60-ciolecia Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.
Przynależność do EAACA i nasz udział w pracach Komitetu Wykonawczego i grupach roboczych przynosi wymierne korzyści naszym producentom i Stowarzyszeniu. Obecnie EAACA skupia 18 krajów członkowskich.

Od 1 stycznia 2007 r. Stowarzyszenie nasze jest członkiem Europejskiej Federacji Prefabrykacji Betonowej (BIBM), której profil działania jest powiązany z profilem działalności Sekcji Betonów Stowarzyszenia. Od samego początku jesteśmy aktywnym członkiem tej organizacji. W 2008 roku Stowarzyszenie nasze zorganizowało w Warszawie posiedzenie dyrektorów zarządzających krajowych stowarzyszeń – członków BIBM, a w październiku tego roku również w Warszawie odbyło się posiedzenie Komitetu Marketingu BIBM.

W dniach 14-17 września 2011 roku na terenie Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy Stowarzyszenie Producentów Betonów wspólnie z Europejskim Stowarzyszeniem Producentów Autoklawizowanego Betonu Komórkowego (EAACA), Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych - Centrum Badań Betonów CEBET oraz Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy, zorganizowało 5. Międzynarodową Konferencję pt.: „Zapewnienie zrównoważonego rozwoju”, która zgromadziła 300 osób z 32 krajów świata.

Jedną z form informowania o naszej działalności jest korzystanie z Internetu. Stowarzyszenie posiada stronę internetową, na której zamieszczane są bieżące informacje, a także opracowania dotyczące szerokiej problematyki zagadnień związanych z prefabrykacją betonową przeznaczone zarówno dla specjalistów jak również dla osób zainteresowanych budowaniem z użyciem elementów betonowych. Ze strony internetowej Stowarzyszenia można wejść na strony internetowe członków Stowarzyszenia jak również EAACA i BIBM.

Obok działalności merytorycznej Stowarzyszenie nasze aktywnie włącza się również w akcje niesienia pomocy osobom poszkodowanym w wyniku klęsk żywiołowych oraz fundacjom i ośrodkom opieki nad dziećmi, poprzez organizowanie nieodpłatnych dostaw materiałów budowlanych oraz innych form wspierania.