O nas

STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW BETONÓW jest dobrowolną i samodzielną organizacją o osobowości prawnej, powstałą w 1994 roku.

STOWARZYSZENIE skupia firmy produkujące wyroby z betonu, a także związane z nimi jednostki badawcze, projektowe oraz producentów materiałów i urządzeń dla budownictwa.

Członkami Stowarzyszenia jest kadra kierownicza producentów prefabrykacji betonowej i autoklawizowanego betonu komórkowego oraz firm z nimi współpracujących, a także przedsiębiorstwa jako podmioty prawne.

Stowarzyszenie reprezentuje interesy branży betonów w zakresie wspólnej dla wszystkich członków tematyki wobec krajowych władz państwowych i samorządowych, a także wobec krajowych i zagranicznych stowarzyszeń i instytucji.

Stowarzyszenie posiada dwie Sekcje Branżowe:
- Sekcja BETONÓW,
- Sekcja AUTOKLAWIZOWANEGO BETONU KOMÓRKOWEGO.

Stowarzyszenie jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Autoklawizowanego Betonu Komórkowego (EAACA) od 1996 r orazEuropejskiej Federacji Prefabrykacji Betonowej (BIBM) od 2007 roku.

Logo Stowarzyszenia, ze znakiem "B" w środku, podkreśla znaczenie, jakie członkowie STOWARZYSZENIA PRDUCENTÓW BETONÓW przykładają do zagadnień jakości i bezpieczeństwa produkowanych prefabrykatów budowlanych.

Od momentu powstania Stowarzyszenie podejmuje szereg działań na rzecz promocji i rozwoju przemysłu betonów. Działania te, to m.in. organizowanie konkursów, konferencji, działalności wydawniczej i szkoleniowej oraz innych różnorodnych inicjatyw zmierzających do zmiany wizerunku prefabrykacji betonowej. Począwszy od 1998 roku organizowane są cykliczne konferencje naukowo – techniczne dotyczące problematyki prefabrykacji betonowej.  Ostatnia – IV Międzynarodowa Konferencja odbyła się w Zegrzu w 2007 i uczestniczyło w niej 190 projektantów, architektów, inwestorów, przedstawicieli ośrodków naukowych, gości zagranicznych, reprezentantów krajowej i zagranicznej prasy. Zaproszono także studentów z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej i Białostockiej.

W dniach 14 – 17 września 2011 roku na terenie Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy Stowarzyszenie Producentów Betonów wspólnie z Europejskim Stowarzyszeniem Producentów Autoklawizowanego Betonu Komórkowego (EAACA), Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Centrum Badań Betonów CEBET oraz Uniwersytetem Technologiczno - Przyrodniczym w Bydgoszczy, zorganizowało 5. Międzynarodową Konferencję pt.: „Zapewnienie zrównoważonego rozwoju”.
Konferencja zgromadziła prawie 300 osób, w tym 237 uczestników z 32 krajów z 5 kontynentów oraz 45 osób towarzyszących. Podczas obrad konferencji zaprezentowano 75 referatów autorów z 13 krajów. Zostały one pogrupowane w pięć bloków tematycznych: postęp w dziedzinie surowców i produkcji; właściwości wyrobów z ABK i ich zastosowanie; najnowsze osiągnięcia w technologiach budowy; zrównoważony rozwój w produkcji i zastosowaniu ABK oraz trwałość konstrukcji; normy i inne przepisy. Każdy uczestnik mógł więc wybrać najbardziej interesujące go referaty.

W marcu 2012 roku Stowarzyszenie rozpoczęło cykl seminariów promujących ABK i prefabrykację betonową na Wydziałach Budownictwa Wyższych Uczelni. W letnim semestrze 2012r. zorganizowano trzy spotkania na Politechnikach: Warszawskiej, Świętokrzyskiej i Lubelskiej.
W trakcie seminariów przedstawiano trzy bloki tematyczne:

  1. Informacja nt. przemysłu prefabrykacji betonowej i abk w Polsce działalność SPB i współpraca z organizacjami europejskimi EAACA, BIBM.
  2. Autoklawizowany Beton Komórkowy - charakterystyka produktów, normalizacja, jakość produkcji, technologie produkcji i stosowania abk.
  3. Prefabrykacja betonowa - charakterystyka produktów, normalizacja, jakość produkcji, technologie produkcji i stosowania prefabrykatów betonowych, domieszki chemiczne.

Każdorazowo w holu uczelni przygotowana była wystawa, na której eksponowane były wyroby, bannery, plansze, mapy, itp. Na stoiskach wyłożone były publikacje, materiały reklamowe, ulotki przygotowane zarówno przez SPB jak i przedsiębiorstwa.

Niezależnie od konkursów i konferencji Stowarzyszenie stara się docierać do szerokiego grona uczestników procesu inwestycyjnego poprzez organizowanie działalności wydawniczej. Stowarzyszenie wydało m.in. dwie edycje „Poradnika dla budujących z betonu komórkowego”, a także "Poradnik projektanta stropów". Ponadto począwszy od 2001 roku Stowarzyszenie w jednorazowym nakładzie 15.000 egzemplarzy wydaje gazetę promującą autoklawizowany beton komórkowy pt. „Poradnik dla projektujących  i budujących z betonu komórkowego”.
W 2008 roku została wydana szósta edycja podręcznika "Porenbeton Handbuch" która została opracowana przez Niemieckie Stowarzyszenie Producentów Betonu Komórkowego i w lutym 2009 roku została wydana w polskiej wersji językowej.
W 2009 roku Stowarzyszenie uzyskało zgodę na przetłumaczenie z języka angielskiego książeczki a Little Book of Concrete, która w polskiej wersji nosi tytuł "Książeczka o prefabrykacji betonowej". Książeczka jest rozpowszechniana w środowisku budownictwa i materiałów budowlanych, wyższych uczelniach, stowarzyszeniach, itp.

Stowarzyszenie w szerokim zakresie uczestniczy w działalności normalizacyjnej związanej z prefabrykacją betonową, m.in. poprzez czynny udział w pracach Komitetów Technicznych powołanych przez Polski Komitet Normalizacyjny. Obecnie z ramienia Stowarzyszenia 9-ciu członków aktywnie uczestniczy w pracach tych komitetów. Najliczniej reprezentowani jesteśmy w Komitecie Technicznym – 195 – Prefabrykacja Betonowa oraz 193 – Beton Komórkowy. Istotnym osiągnięciem Stowarzyszenia jest opracowanie dokumentacji technicznej na ponad 1400 prefabrykatów betonowych zgodnie z wymaganiami nowych norm europejskich.

W 2014 roku Stowarzyszenie rozpoczęło cykl wydawniczy pt. „Prefabrykacja - jakość trwałość, różnorodność”. Celem tego przedsięwzięcia jest kompleksowe przedstawienie możliwości nowoczesnej prefabrykacji betonowej oraz dostarczenie maksimum rzetelnej informacji uczestnikom procesu inwestycyjnego o tym bardzo ważnym, ale zbyt często niedocenianym rodzaju budownictwa.
Całość wydawnictwa została podzielona na bloki tematyczne, które zostaną zaprezentowane w sześciu kolejnych zeszytach:
Zeszyt 1 – referencyjny, rozpoczynający cykl wydawniczy, prezentujący istotę prefabrykacji oraz korzyści z jej stosowania,
Zeszyt 2 – poświęcony konstrukcjom przemysłowym, halowym i szkieletowym realizowanych z elementów prętowych,
Zeszyt 3 – obiekty mieszkalne w których głównym układem konstrukcyjnym są ściany,
Zeszyt 4 – obiekty liniowe i infrastruktura drogowo- mostowa,
Zeszyt 5 – prefabrykacja elewacji oraz prefabrykacja niestandardowa,
Zeszyt 6 - konstrukcje uzbrojenia terenu, zbiorniki itp.

W 2015 roku Stowarzyszenie przystąpiło do wydania Zeszytów tematycznych dotyczących problematyki autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK).
Celem tego przedsięwzięcia jest kompleksowe i rzetelne przedstawienie  możliwości realizacyjnych budownictwa z zastosowaniem ABK – materiału o największym udziale w wznoszeniu ścian w Polsce.
Całość opracowania podzielona jest na 4 następujące bloki tematyczne:
Zeszyt 1: „Prawie wszystko o betonie komórkowym”, który rozpoczyna cykl wydawniczy, jest zeszytem referencyjnym odnoszącym się do ogólnej wiedzy o ABK i możliwościach jego zastosowania.
Zeszyt 2: „Projektowanie konstrukcyjne ścian z betonu komórkowego” poświęcony zagadnieniom projektowania obiektów z ABK jest adresowany w  szczególności do projektantów, jako podręcznik w ich bieżącej pracy.
Zeszyt 3: „Wskazówki wykonawcze dla budujących z betonu komórkowego” adresowany przede wszystkim do inwestorów i wykonawców, stanowiący źródło wiedzy zarówno teoretycznej i praktycznej.
Zeszyt 4: „Fizyka budowli dla przegród z betonu komórkowego” jest przeznaczony do wszystkich uczestników procesu budowlanego, umożliwiający właściwe  zastosowanie elementów z ABK.

Zarówno zeszyty o prefabrykacji jak i o ABK adresowane są do przede wszystkim do projektantów, architektów, inżynierów, inwestorów, wykonawców jako źródło wiedzy i warsztat pracy o stosowaniu nowoczesnej prefabrykacji betonowej i ABK w różnych rodzajach budownictwa. Powinny stanowić także podręcznik dla studentów i uczniów średnich szkół zawodowych kształcących w dziedzinie budownictwa.