Statut

Statut Stowarzyszenia Producentów Betonów

uchwalony na XVII Walnym Zjeździe Stowarzyszenia

w dniu 29 września 2021 roku w Warszawie (wersja PDF).

 1. Postanowienia ogólne

 2. Cele Stowarzyszenia

 3. Członkowie, ich prawa i obowiązki

 4. Władze Stowarzyszenia

 5. Postanowienia końcowe


A. Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie Producentów Betonów (SPB) jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem osób fizycznych będących właścicielami, współwłaścicielami, pełnomocnikami, reprezentantami, członkami organów lub kadrą kierowniczą przedsiębiorstw prefabrykacji betonowej lub autoklawizowanego betonu komórkowego, a także podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w ww. zakresie lub ściśle współpracujących z podmiotami z ww. branży – w tym podmiotów zagranicznych.

 § 2.

 1. Terenem działania Stowarzyszenia Producentów Betonów jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jest m.st. Warszawa.
 2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
 3. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 4. Rada Stowarzyszenia może powołać jednostki wewnętrzne takie jak m.in. sekcje specjalistyczne, komisje, komitety czy zespoły bądź kluby, dla których każdorazowo określać będzie zakres działania lub uchwalać odpowiednie regulaminy.
 5. SPB może być członkiem krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń lub organów o podobnym celu działania.

 
II. Cele Stowarzyszenia

§ 3

 1. współdziałanie z podmiotami gospodarczymi w celu rozwoju i poprawy efektywności działania producentów stowarzyszonych;
 2. pomoc techniczna i organizacyjna dla członków Stowarzyszenia ubiegających się o uzyskanie znaku bezpieczeństwa lub certyfikatu na produkowane wyroby;
 3. reprezentowanie interesów członków wobec jednostek współpracujących, władz państwowych, samorządowych i związkowych;
 4. prowadzenie współpracy i reprezentowanie członków wobec krajowych i zagranicznych organizacji działających w podobnym zakresie;
 5. inicjowanie prac naukowych i badawczych, wpływających na postęp techniczny i technologiczny w zakresie zainteresowania członków;
 6. przyjmowanie roli koordynatora na wniosek zainteresowanych stron w sprawach dotyczących techniki, technologii, bhp, ochrony środowiska, klęsk żywiołowych, promocji i reklamy;
 7. kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki, a w szczególności norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym.

§ 4

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie działalności szkoleniowej dla kadry kierowniczej oraz zapewniającej rozwój młodej kadry;
 2. propagowanie nowoczesnych technik i technologii zapewniających w szczególności zrównoważony rozwój i ochronę środowiska oraz bezpieczeństwo i higienę pracy;
 3. inicjowanie i współpracę w zakresie opracowania polityki ekonomicznej przemysłu oraz poszczególnych producentów lub ich grup;
 4. opiniowanie i doradztwo w zakresie programów rozwoju producentów;
 5. inspirowanie rozwoju normalizacji, certyfikacji, znaków bezpieczeństwa i jakości wyrobów branży prefabrykacji betonowej i autoklawizowanego betonu komórkowego;
 6. prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej, wystawowej oraz wydawanie specjalistycznych katalogów na podstawie aktualnych przepisów;
 7. ształtowanie i upowszechnianie zasad etyki, a w szczególności norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym.

   

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 5

 1. Członkiem współpracującym Stowarzyszenia, może zostać:
 2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać podmiot gospodarczy prowadzący działalność w branży prefabrykacji betonowej lub autoklawizowanego betonu komórkowego, którego właściciel, współwłaściciel, pełnomocnik, reprezentant, członek organu lub osoba pełniąca funkcję kierowniczą jest członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia.
 3. Prezesem Honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba pełniąca uprzednio funkcję Prezesa Rady Stowarzyszenia, która wniosła wybitne zasługi w rozwój Stowarzyszenia.
 4. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla rozwoju branży prefabrykacji betonowej lub autoklawizowanego betonu komórkowego.
 5. Prawa członka zwyczajnego zachowują osoby fizyczne będące członkami zwyczajnymi w chwili uchwalenia zmian do niniejszego statutu, które zostały przyjęte na Walnym Zjeździe Stowarzyszenia w dniu 28.02.2019 r. Nie dotyczy to osób, które utracą prawo członka zwyczajnego po dniu 29.09.2021 r.
 6. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna która, w dniu złożenia pisemnej deklaracji kandydata jest właścicielem, współwłaścicielem, pełnomocnikiem, reprezentantem, członkiem organu lub pełni funkcję kierowniczą w firmie z branży prefabrykacji betonowej lub autoklawizowanego betonu komórkowego.
 7. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wyłącznie członkom zwyczajnym Stowarzyszenia.
 8. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków zwyczajnych, honorowych, wspierających i współpracujących.

1) podmiot gospodarczy ściśle współpracujący z przemysłem prefabrykacji betonowej lub autoklawizowanego betonu komórkowego, lub;

2) osoba fizyczna, będąca właścicielem, współwłaścicielem, pełnomocnikiem, reprezentantem, członkiem organu lub osobą pełniącą funkcję kierowniczą w podmiocie gospodarczym ściśle współpracującym z przemysłem prefabrykacji betonowej lub autoklawizowanego betonu komórkowego, lub;

3) osoba fizyczna, która przestała być właścicielem, współwłaścicielem, pełnomocnikiem, reprezentantem, członkiem organu lub osobą pełniącą funkcję kierowniczą w firmie z branży prefabrykacji betonowej lub autoklawizowanego betonu komórkowego, natomiast posiada wiedzę i doświadczenie, aby służyć swoim głosem doradczym w działalności Stowarzyszenia.

 

§ 6

 1. Członków zwyczajnych, wspierających i współpracujących przyjmuje w drodze uchwały Rada Stowarzyszenia, na podstawie pisemnej deklaracji z uwzględnieniem zapisów § 5 ust. 3, 7 lub 8 niniejszego Statutu.
 2. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych, wspierających lub współpracujących, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania odmowy, wnieść odwołanie do Walnego Zjazdu Stowarzyszenia, za pośrednictwem Rady Stowarzyszenia. Walny Zjazd Stowarzyszenia rozpatruje odwołanie podczas najbliższych obrad.

 

§ 7

Godność Prezesa Honorowego i Członka Honorowego nadaje Walny Zjazd, na wniosek Rady Stowarzyszenia.

 

§ 8

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1) śmierci członka lub ustania osoby prawnej;

2) wystąpienia;

3) skreślenia z listy członków na mocy uchwały Rady Stowarzyszenia z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek przez okres dłuższy niż rok;

4) wykluczenia za nieprzestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia. Uchwałę o wykluczeniu podejmuje Rada Stowarzyszenia;

5) ustania warunków koniecznych do uzyskania statusu członka Stowarzyszenia (zwyczajnego, wspierającego bądź współpracującego), określonych w § 5 ust. 3, 7 lub 8 niniejszego Statutu,

2. Instancją odwoławczą od uchwał, o których mowa w ust. 1 pkt 3), 4) lub 5) powyżej jest Walny Zjazd Stowarzyszenia.

 

§ 9

 1. Obowiązkiem członków SPB jest propagowanie i wspieranie celów Stowarzyszenia określonych w § 3 i 4 Statutu, przestrzeganie postanowień statutu i opłacanie składek członkowskich.
 2. Wysokość składek i wpisowego określa Walny Zjazd Stowarzyszenia. Walny Zjazd Stowarzyszenia może upoważnić Radę Stowarzyszenia do ustalania wysokości składek i wpisowego.
 3. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich i wpisowego.

 

§ 10

 1. Do praw członków zwyczajnych Stowarzyszenia oprócz czynnego i biernego prawa wyborczego zapisanego w § 5 ust 2 należy:

1) korzystanie z pomocy Stowarzyszenia oraz z opracowań i działalności statutowej SPB;

2) czynne uczestnictwo we wszystkich formach działania Stowarzyszenia.

2. Do praw członków honorowych, wspierających i współpracujących Stowarzyszenia należy:

1) korzystanie z pomocy Stowarzyszenia oraz z opracowań i działalności statutowej SPB;

2) czynne uczestnictwo we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia;

3) udział z głosem doradczym - w statutowych władzach Stowarzyszenia.

 

IV. Władze Stowarzyszenia

§ 11

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

  • Walny Zjazd Stowarzyszenia,

  • Rada Stowarzyszenia.

 2. Organem kontrolnym Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna.

§ 12

 1. Walny Zjazd Stowarzyszenia zwołuje Rada Stowarzyszenia. O zwołaniu Walnego Zjazdu Stowarzyszenia należy powiadomić wszystkich członków Stowarzyszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej na wskazany uprzednio adres e-mail.
 2. Podczas obrad Walnego Zjazdu Stowarzyszenia członkowie zwyczajni mają głos stanowiący, a członkowie honorowi, wspierający i współpracujący - głos doradczy.
 3. Rada Stowarzyszenia ma obowiązek zwołania Walnego Zjazdu Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej lub, co najmniej 20% członków zwyczajnych, w terminie 30 dni od złożenia wniosku.
 4. Walny Zjazd Stowarzyszenia może odbywać się w kontakcie bezpośrednim, zdalnym lub w systemie mieszanym.
 5. Do kompetencji Walnego Zjazdu Stowarzyszenia należy w szczególności:

1) uchwalanie zmian Statutu;

2) uchwalanie Regulaminu obrad Walnego Zjazdu Stowarzyszenia oraz trybu wyborów władz Stowarzyszenia;

3) zatwierdzanie regulaminów Rady Stowarzyszenia, Prezydium Rady Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej;

4) wybór i odwołanie władz Stowarzyszenia;

5) wytyczanie kierunków oraz uchwalanie programów działania Stowarzyszenia;

6) zatwierdzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia oraz udzielanie absolutorium członkom Rady Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej;

7) rozpatrywanie odwołań od decyzji o odmowie przyjęcia bądź wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia.

 

§ 13

Kadencja władz Stowarzyszenia wymienionych w §15 trwa 4 lata.

 

§ 14

 1. W okresie pomiędzy Walnymi Zjazdami Stowarzyszenia odbywanymi w miarę potrzeby, ale nie rzadziej niż raz na dwa lata, w imieniu Stowarzyszenia działa i reprezentuje Stowarzyszenie Rada Stowarzyszenia.
 2. Rada Stowarzyszenia dla realizacji celów Stowarzyszenia podejmuje uchwały we wszystkich sprawach zgodnie z postanowieniami Statutu SPB i uchwałami Walnego Zjazdu Stowarzyszenia.
 3. Do kompetencji Rady Stowarzyszenia należy m.in.:

1) ustalanie planu działania Rady Stowarzyszenia;

2) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań z jego wykonania;

3) nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia, w szczególności jednostek powołanych do prowadzenia działalności gospodarczej;;

4) zwoływanie Walnego Zjazdu Stowarzyszenia w sposób i w terminach określonych w § 12 Statutu, przygotowanie niezbędnych materiałów oraz nadzór nad realizacją uchwał Walnego Zjazdu Stowarzyszenia;

5) zatwierdzanie regulaminów, instrukcji oraz udzielanie pełnomocnictw;

6) powołanie i likwidowanie jednostek wewnętrznych;

7) składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia na Walnym Zjeździe;

8) podejmowanie uchwał o skreśleniu i wykluczeniu z listy członka zgodnie z § 8 Statutu;

9) koordynowanie wspólnej działalności członków SPB, sekcji specjalistycznych i innych jednostek organizacyjnych powołanych zgodnie z § 2 ust. 4 Statutu;

10) zarządzanie majątkiem i finansami Stowarzyszenia, współpraca z organizacjami krajowymi i zagranicznymi;

11) zatwierdzanie budżetów i sprawozdań finansowych powołanych jednostek dla realizacji zadań gospodarczych;

12) powoływanie i likwidowanie jednostek prowadzących działalność gospodarczą;

13) podejmowanie uchwał o przyjęciu członków Stowarzyszenia zgodnie z § 6 ust 1 Statutu;

14) rozpatrywanie odwołań;

15) podejmowanie decyzji o zawieszaniu praw i obowiązków członka na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

 1. Rada Stowarzyszenia wybierana jest w składzie nie mniejszym niż 11 członków, a liczba członków jest każdorazowo ustalana przez Walny Zjazd Stowarzyszenia przy wyborach.
 2. Bieżącą działalność Stowarzyszenia Rada Stowarzyszenia realizuje poprzez Prezydium Rady Stowarzyszenia składającego się z Prezesa Stowarzyszenia i dwóch Wiceprezesów Stowarzyszenia powołanych zgodnie z § 17.
 3. Pracami Rady Stowarzyszenia i Prezydium Rady Stowarzyszenia kieruje Prezes Stowarzyszenia, a w razie jego nieobecności lub niemożności sprawowania funkcji – wyznaczony przez niego Wiceprezes Stowarzyszenia.

 

§ 15

 1. Wybór:

1) Prezesa Stowarzyszenia;

2) Rady Stowarzyszenia;

3) Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia;

dokonywany jest przez Walny Zjazd Stowarzyszenia i odbywa się w głosowaniu tajnym, przy nieograniczonej liczbie kandydatów, o ile Walny Zjazd Stowarzyszenia nie postanowi inaczej.

 1. Wybory uzupełniające do Rady Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej odbywają się, gdy liczba członków w trakcie kadencji zmniejszy się co najmniej o jedną trzecią liczby ustalonej zgodnie z § 14 ust. 4 oraz § 18 ust. 1.
 2. Rada Stowarzyszenia zwołuje Walny Zjazd Stowarzyszenia w celu dokonania wyborów uzupełniających w terminie 30 dni od zaistnienia przesłanek określonych w ust. 2.

§ 16

Wszystkie uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków.

 

§ 17

 1. W celu operatywnej działalności Stowarzyszenia Rada Stowarzyszenia na wniosek Prezesa Stowarzyszenia ze swojego składu wybiera 2-óch Wiceprezesów Stowarzyszenia, którzy wspólnie z Prezesem Stowarzyszenia stanowią Prezydium Rady Stowarzyszenia.

 2. Rada Stowarzyszenia określa kompetencje i obowiązki Prezydium Rady Stowarzyszenia w ustalonym Regulaminie.

 3. Prezydium Rady Stowarzyszenia jest organem wykonawczym Rady Stowarzyszenia.

 4. Do reprezentowania i składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i finansowych upoważnieni są działający wspólnie dwaj członkowie Rady Stowarzyszenia, w tym jeden członek z Prezydium Rady Stowarzyszenia.

 

§ 18

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia. Walny Zjazd Stowarzyszenia ustala liczbę członków Komisji Rewizyjnej w liczbie nie mniejszej niż 5 osób.
 2. Komisja Rewizyjna działa bez uzupełnień, o ile ilość członków Komisji nie będzie mniejsza niż 3 osoby. W przypadku większego obniżenia liczby członków ma zastosowanie § 15 ust. 2.
 3. Komisja wybiera ze swojego składu Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego.
 4. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1) wykonywanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia pod względem celowości, prawidłowości oraz zgodności z przepisami prawa, statutu i uchwałami Walnego Zjazdu Stowarzyszenia;

2) przedstawienie na Walnym Zjeździe Stowarzyszenia oceny działalności i zgłaszanie wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli oraz wniosków dotyczących udzielania absolutorium członkom Rady Stowarzyszenia;

3) przedkładanie Radzie Stowarzyszenia informacji o wykonaniu rocznego planu prac Stowarzyszenia;

4) składanie Walnemu Zjazdowi Stowarzyszenia sprawozdań ze swej działalności.

 

§ 19

W przypadku spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień statutu lub sporów pomiędzy nimi, Rada Stowarzyszenia może powołać odpowiednią Komisję do rozstrzygnięcia tych spraw.

 

§ 20

 1. Pracą organizacyjną Biura kieruje powołany przez Radę Stowarzyszenia Dyrektor Biura Stowarzyszenia, nad którym bieżący nadzór sprawuje Prezydium Rady Stowarzyszenia.
 2. Rada Stowarzyszenia ma prawo upoważnić Dyrektora Biura do składania oświadczeń dotyczących praw i obowiązków finansowych w zakresie ustalonym przez Radę Stowarzyszenia.

 

V. Postanowienia końcowe

§ 21

Jako środki finansowe będące w posiadaniu Stowarzyszenia przewiduje się:

1) wpisowe i składki członków zwyczajnych, wspierających i współpracujących;

2) dotacje i darowizny;

3) spadki i zapisy;

4) zbiórki publiczne;

5) dochody z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie obowiązujących przepisów.

 

 

§ 22

Uchwały dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmowane są przez Walny Zjazd zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.

 

§ 23

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie stosuje się odpowiednie postanowienia ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261 z późn. zm.).