Szkolenia

SZKOLENIE Z ZAKRESU CPR – Sekcja ABK i Silikaty

W dniach 10-11 czerwca br. w Hotelu Partner w Warszawie odbyło się szkolenie z zakresu CPR dla autoklawizowanego betonu komórkowego i silikatów. W pierwszym dniu szkolenia przedstawiciel z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej - Pan Andrzej Wiśniewski przedstawił zagadnienia dotyczące Rozporządzenia Parlamentu i Rady Europejskiej nr 305/2011, jak również informacje wynikające ze zmiany w ustawie o wyrobach budowlanych. W dalszej części spotkania Pan Lech Misiewicz Pani Katarzyna Łaskawiec dokonali przeglądu norm niezbędnych przy wprowadzaniu CPR w przedsiębiorstwach. W dyskusji uczestnicy seminarium mieli możliwość przedyskutowania i rozwiania wątpliwości dotyczących wprowadzania CPR i wypełnienia DoP.

W drugim dniu szkolenia, po prezentacji przedstawiciela Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Pana Rumualda Rutkowskiego, dotyczącej REACH uczestnicy seminarium brali udział w ćwiczeniach mających na celu ułatwienie wypełnienia deklaracji właściwości użytkowych wyrobów. Pan Lech Misiewicz i Pani Katarzyna Łaskawiec zaprezentowali wzory wypełniania deklaracji zgodności dla wybranych asortymentów prefabrykatów betonowych, oraz odpowiadali na szczegółowe pytania uczestników dotyczące wypełnienia deklaracji właściwości i oznakowania znakiem CE. W szkoleniu uczestniczyły 33 osoby zarówno członkowie Sekcji Autoklawizowanego Betonu Komórkowego, Silikatów jak również przedstawiciele Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

Seminarium spotkało się z dużym zainteresowaniem słuchaczy i zgłoszona została prośba o ponowne zorganizowanie szkolenia w listopadzie br.

Na zakończenie Dyrektor Biura Józef Kostrzewski w formie prezentacji przedstawił informację dotyczącą działalności SPB w EAACA oraz przebiegu i organizacji seminariów na wyższych uczelniach technicznych w Polsce.

CPR_A_01 CPR_A_02 CPR_A_03

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Deklaracja Właściwości Użytkowych - SILIKATY
Deklaracja Właściwości Użytkowych - ABK
Znak CE - SILIKATY
Znak CE - ABK
Deklaracja Właściwości Użytkowych - wzór

 

SZKOLENIE Z ZAKRESU CPR – Sekcja Betonów 

W dniach 6 -7 czerwca br. w Hotelu Partner w Warszawie odbyło się szkolenie z zakresu CPR dla prefabrykacji betonowej. W pierwszym dniu szkolenia Pan Andrzej Wiśniewski z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przedstawił zagadnienia dotyczące Rozporządzenia Parlamentu i Rady Europejskiej nr 305/2011, jak również informacje dotyczące zmiany w ustawie o wyrobach budowlanych. W dalszej części spotkania Pan Kamil Pawłowski dokonał przeglądu norm niezbędnych przy wprowadzaniu CPR w przedsiębiorstwach. W dyskusji uczestnicy seminarium mieli możliwość przedyskutowania i rozwiania wątpliwości dotyczących wprowadzania CPR i wypełnienia DoP.

W drugim dniu szkolenia, po krótkiej prezentacji dotyczącej REACH, przedstawionej przez Rumualda Rutkowskiego z Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych uczestnicy seminarium brali udział w ćwiczeniach dotyczących wypełnienia deklaracji właściwości użytkowych wyrobów. Panowie: Andrzej Wiśniewski, Grzegorz Adamczewski i Jan Makuszewski zaprezentowali wzory wypełniania deklaracji zgodności dla wybranych asortymentów prefabrykatów betonowych, oraz odpowiadali na szczegółowe pytania uczestników dotyczące wypełnienia deklaracji właściwości. W szkoleniu uczestniczyło 21 osób członków Sekcji Betonów SPB. Seminarium spotkało się z dużym zainteresowaniem słuchaczy i zgłoszona została prośba o ponowne zorganizowanie szkolenia w listopadzie br.

CPR_B_01 CPR_B_02 CPR_B_03

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Deklaracja Właściwości Użytkowych - Płyta stropowa
Deklaracja Właściwości Użytkowych - Prętowe elementy konstrukcyjne
Deklaracja Właściwości Użytkowych - belka stropowa TERIVA II+
Znak CE - Płyty stropowe kanałowe
Znak CE - Prętowe elementy konstrukcyjne - Słup
Znak CE - Belki TERIVA

 

CYKL SEMINARIÓW promujących ABK i PREFABRYKACJĘ BETONOWĄ na Wydziałach Budownictwa Wyższych Uczelni Technicznych

Stowarzyszenie Producentów Betonów 20 marca 2012 r. na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej rozpoczęło cykl seminariów na wyższych uczelniach technicznych, mający na celu popularyzację wiedzy o przemyśle prefabrykacji betonowej oraz autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK).

Poprzez organizację seminariów chcemy zaprezentować przemysł pokazany od strony bardziej praktycznej wiedzy, z którą studenci nie zawsze mają możliwość zetknięcia się. Seminaria organizowane w różnych uczelniach w Polsce i pozwalają na zaprezentowanie się lokalnych producentów, którzy działają w obrębie odpowiednich uczelni. Pozwala to na nawiązanie bezpośredniej współpracy pomiędzy przemysłem oraz ośrodkami akademickimi, co w efekcie zaowocuje praktykami studenckimi, wizytami w zakładach, korzystaniem z laboratoriów, a także w przyszłości być może podjęcia pracy w naszych zakładach. Chcemy również przedstawić działalność Stowarzyszenia i jego pozycję w rynku krajowym i europejskim.

Wytypowano 16 uczelni wyższych w Polsce kształcących inżynierów budownictwa. Założono, że na każdej z nich seminarium zostanie zorganizowane raz na dwa lata. Nasze działania kierujemy przede wszystkim do studentów III i IV roku studiów licencjackich i pierwszego roku magisterskich, gdyż mają oni dość dużą wiedzę zawodową, a my chcemy zaprezentować im ciekawe realizacje i nowinki techniczne, które w ostatnim czasie wprowadziliśmy w zakładach produkcyjnych, a także możliwości, jakie daje zastosowanie prefabrykatów betonowych i ABK w realizacji obiektów budowlanych. W związku z tym, iż taką współpracę chcemy na stałe wprowadzić do naszego kalendarza, po zakończeniu pierwszego cyklu, czyli po odwiedzeniu wszystkich zaplanowanych uczelni ponownie pojawimy się z wykładami dla kolejnych słuchaczy.

Lublin01 Lublin02 Lublin03 Lublin04

Lublin05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W trakcie seminariów przedstawiane są trzy bloki tematyczne:

1. Informacja nt. przemysłu prefabrykacji betonowej i abk w Polsce, działalność SPB i współpraca z organizacjami europejskimi EAACA i BIBM.

2. Autoklawizowany Beton Komórkowy - charakterystyka produktów, normalizacja, jakość produkcji, technologie produkcji i stosowania abk.

3. Prefabrykacja betonowa - charakterystyka produktów, normalizacja, jakość produkcji, technologie produkcji i stosowania prefabrykatów betonowych.

4. Prezentacje firm - członków SPB.

Każdorazowo w holu uczelni przygotowana była wystawa, na której eksponowane były wyroby, bannery, plansze, mapy, itp. Na stoiskach wyłożone były publikacje, materiały reklamowe, ulotki przygotowane zarówno przez SPB jak i przedsiębiorstwa.

SEMINARIUM SZKOLENIOWE - "Zmiany w wymaganiach prawnych w zakresie wprowadzania wyrobów betonowych do obrotu"

W dniach 18–19 stycznia 2011 odbyło się seminarium szkoleniowe pt. "Zmiany w wymaganiach prawnych w zakresie wprowadzania wyrobów betonowych do obrotu ”

W szkoleniu uczestniczyło 33 osoby. Pierwszego dnia Prof. Adam Zb. Pawłowski przedstawił „Światowe kierunki rozwoju przekryć dużych rozpiętości”. Następnie Pan Andrzej Wiśniewski - Główny Specjalista w Departamencie Rynku Budowlanego i Techniki Ministerstw Infrastruktury zaprezentował zmiany w ustawie o wyrobach budowlanych oraz  rozporządzeniach wykonawczych.

Drugiego dnia uczestnicy szkolenia zostali podzieleni na dwie grupy:

  1. Zagadnienia związane z prefabrykacją
  2. Zagadnienia związane z ABK

GRUPA I  za pośrednictwem Pana Kamila Pawłowskiego - Dyrektora Zakładu Certyfikacji Certbud Sp. z o.o. dokonała przeglądu norm dla prefabrykatów betonowych. Następnie Pan Jan Makuszewski przedstawił warunki techniczne jakim mają odpowiadać ekrany akustyczne z punktu widzenia wymagań jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. W dalszej części szkolenia Przedstawiciel Chryso Polska zaprezentował wykład nt. „Nowoczesna prefabrykacja betonowa – wybrane zagadnienia”
Na zakończenie Pani Małgorzata Bartela przedstawiła praktyczne porady dotyczące postępowania w trakcie kontroli wyrobów budowlanych prowadzonych przez Główny oraz Wojewódzki Urząd Nadzoru Budowlanego. 

GRUPA II szkolenie odbyła w CEBET, gdzie Panie doc. dr inż. Genowefa Zapotoczna – Sytek i mgr Katarzyna Lubińska z Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Cebet przedstawiły wykład pt. „Nowelizacja norm dotyczących wyrobów z betonu komórkowego”, a następnie uczestnicy szkolenia mieli okazję wziąć udział w badaniu współczynnika przewodzenia ciepła λ i sorpcji ABK.

 

SEMINARIUM SZKOLENIOWE NT. AUTOKLAWIZOWANEGO BETONU KOMÓRKOWEGO

W dniach 14-16 kwietnia 2010 roku w Zakopanem odbyło się seminarium szkoleniowe na temat Autoklawizowanego Betonu Komórkowego, podczas którego wygłoszone zostały następujące referaty:

- Prof. dr hab. inż. Jan Małolepszy - "Właściwości fizykochemiczne popiołów fluidalnych" (PDF 1.52MB) - Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Katedra Technologii Materiałów Budowlanych Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
- doc. dr inż. Genowefa Zapotoczna-Sytek - "Możliwości zastosowania fluidalnych popiołów lotnych do produkcji ABK" (PDF 0.8MB) - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych ODDZIAŁ BETONÓW – CEBET w Warszawie
- Dr inż. Svetozár Balcovic - "Długoterminowa obserwacja betonu komórkowego wyprodukowanego z popiołu fluidalnego" (PDF 2.68MB)- PORFIX Słowacja
- dr inż. Piotr Gębarowski - "Projektowane zmiany w Ustawie o Wyrobach Budowlanych" (PDF 1.3MB)- Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych ODDZIAŁ BETONÓW – CEBET w Warszawie
- mgr inż. Ryszard Zając - "Nadproża i kształtki U – produkcja i zastosowanie" - SOLBET Stalowa Wola.

 

SEMINARIUM - "PREFABRYKACJA - PROBLEMY I ROZWIĄZANIA"

W dniu 24 marca 2009 roku w Warszawie odbyło się seminarium, w którym uczestniczyły 32 osoby. Seminarium przeznaczone było dla osób odpowiedzialnych za sprawy techniczne w zakładach prefabrykacji betonowej. W seminarium, jako wykładowcy uczestniczyli przedstawiciele miedzy innymi: Instytutu Techniki Budowlanej oraz COBRPB "CEBET" - wiodących jednostek badawczych i certyfikujących w Polsce.

Podczas seminarium wygłoszonych zostało 6 referatów:

  • Prof. dr hab. inż. Adam Zb. Pawłowski, dr inż. Ireneusz Cała - Politechnika Warszawska - "Nowe technologie w betonie sprężonym - możliwości prefabrykacji",
  • mgr inż. Helena Bartos - Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy CEBET - "Certyfikacja płyt kanałowych wg normy PN- EN 1168 - problemy producentów",
  • dr inż. Antoni Ostromęcki - Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy CEBET - kierujący badaniami prefabrykacji - "Badania nośności płyt kanałowych wg PN- EN 1168",
  • mgr inż. Zbigniew Gałkowski - Instytut Techniki Budowlanej - "Wprowadzanie wyrobów budowlanych do obrotu i stosowania",
  • Prof. dr hab. inż. Mirosław Kosiorek - Instytut Techniki Budowlanej - "Wybrane zagadnienia dotyczące nośności konstrukcji w warunkach pożaru",
  • mgr inż. Kamil Pawłowski - członek Komitetu Technicznego 195 - "Przegląd norm dla prefabrykatów oraz zmiany przewidziane na 2009/2010".